Uue

出自維基百科

Uue,係一種還冇發現嗰化學元素,屬於鹼金屬之一。

2011年3月底俄羅斯宣佈要聯合美國科學家,開始合成元素週期表裏第119號元素(暫定名為Uue)嗰實驗。

據推測,Uue係一種不穩定嗰放射性元素,其單質可能係銀白色或灰色嗰金屬。另外,由於Uue係一種鹼金屬元素,根據鹼金屬元素嗰遞變性,Uue單質可能係一種液態金屬,電負性確定小於0.7,活性很大,如果製作出穩定同位素,需要保存於礦物油中,要不然會與氧化合生成Uue2O。