Wikipedia:關注度

出自維基百科

在維基百科裏頭,關注度係百科是否要收錄箇嗰條目嗰標準。如果條目符合下頭嗰通用關注度指引,那麽編者就覺得箇條目可以創建。

通用關注度指引[編寫源代碼]

如果一個主題有可靠來源嗰有效介紹,且獨立于條目主題,就可以假定箇條目可以收錄。

  • “有效介紹”:來源直接、仔細嗰講解了主題,編者嫑原創研究來寫條目。汝要注意,有效介紹要比順帶話點要深入。
  • “可靠”:來源資料得有可信度,得滿足可供查證性判定。不可以係自我宣傳嗰通稿、用戶生成内容之類嗰。具體的判斷標準遵照中維標準。
  • “来源”:來源都應該係第二、三手來源。
  • “独立于主题实体”:給自己打廣告,自己出版嗰東西、自傳等都要排除。
  • “假定”:有效介紹只係必要嗰條件,如果編者之甘有共識不能收錄,還是會拕刪吥嗰。