IT

出自維基百科
遠程通信塔

信息技術英文information technologyIT)係話管理同處理資訊用到嗰各種技術嗰統稱,主要係利用電腦科學同通訊技術來設計、開發、安裝同實施資訊系統同應用軟件 [1]

腳註[編寫 | 編寫源代碼]

  1. 波利具成土 (Hary Gunarto), Glossary of IT and Computer Terms: English-Indonesian-Malay, Tiara Wacana Publication, Yogyakarta. (2017-10)。 相关网站